Regulamin

Regulamin świadczenia usług przez firmę Pegasus Coaching

1. ZASADY OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach, programach, sesjach i zjazdach organizowanych przez firmę Pegasus Coaching, zwaną dalej Organizatorem. Pojęcia szkolenie, warsztat, spotkanie, program i stosowane są wymiennie. Od poniższych warunków przewiduje się wyjątki w postaci indywidualnych ustaleń pisemnych. Osoba korzystająca z oferty przyjmuje poniższe punkty, jako obowiązujące.

2. SZKOLENIA OTWARTE
2.1 Warunki zgłoszenia

1. Informacja o szkoleniach otwartych organizowanych przez Pegasus Coaching przekazywana jest potencjalnym uczestnikom w formie terminarza i cennika szkoleń publikowanego na stronie internetowej firmy: www.pegasuscoaching.pl oraz w formie działań marketingowo-promocyjnych.

2. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.pegasuscoaching.pl lub przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem poczty e-mail.

3. Po otrzymaniu zgłoszenia, organizator wysyła w terminie do 2 dni roboczych, na adres mailowy wskazany w formularzu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

4. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników danego szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym niezwłocznie zostanie poinformowany zgłaszający na szkolenie.

2.2 Warunki płatności

1. W terminie 7 dni od daty zgłoszenia należy uiścić zaliczkę w wysokości 30% ceny całkowitej, a pozostałe 70% należy uiścić w terminie do 7 dni przed terminem szkolenia na konto wskazane przez Organizatora. W przypadku zgłoszeń w terminie krótszym niż 7 dni od szkolenia należy dokonać płatności niezwłocznie po wysłaniu zgłoszenia i otrzymaniu potwierdzenia. Ewentualne wyjątki muszą zostać uzgodnione z Organizatorem.

2. W przypadku braku terminowego uiszczenia płatności, miejsce na liście może zostać przekazane kolejnej osobie.

3. Faktury są wystawiane w formie elektronicznej.

2.3. Odwołanie szkolenia przez Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników na 3 dni przed terminem szkoleniem. W takim przypadku oferowane jest uczestnictwo w innym terminie albo zwrot całej opłaty za szkolenie.

2. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie zgłaszającego na szkolenie. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres email wskazany w zgłoszeniu.

2.4. Rezygnacja z uczestnictwa

1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia kursu – zgłaszający na szkolenie zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.

2. W przypadkach szczególnych, Organizator może podjąć decyzję o odstąpieniu naliczenia ww. opłaty.

3. Nieobecność na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% ceny szkolenia.

4. W każdym czasie zgłaszający na szkolenie może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia.

3. SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dla grup zorganizowanych)
3.1 Przyjęcie zlecenia

1. Oferta przedstawiana jest w formie opisów na stronie www.pegasuscoaching.pl i dodatkowych ustaleń w formie pisemnej. Potwierdzenie oferty w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty internetowej i tradycyjnej oznacza zawarcie wiążącej umowy.

3.2 Warunki płatności

1. Płatność umówionego honorarium następuje w 50% w momencie przyjęcia zlecenia, a w 50% zaraz po szkoleniu.

2. Faktury są wystawiane z 7 lub 14 dniowym terminem płatności w formie elektronicznej.

3.3 Rezygnacja z uczestnictwa/Odwołanie terminu przez zlecającego

1. W przypadku rezygnacji lub przesunięcia terminu wydarzenia przez zlecającego do 4 tygodni przed terminem szkolenia płatne jest 25% wartości zlecenia, przy rezygnacji lub przesunięciu do 3 tygodni przed terminem szkolenia płatne jest 50% wartości zlecenia. W przypadku rezygnacji po terminie 3 tygodni przed terminem szkolenia, faktura jest wystawiana na 100% wartości zlecenia.

3.4 Odwołanie szkolenia przez Organizatora

1. W przypadku konieczności odwołania terminu z powodu choroby trenera, koni lub innej siły wyższej, odpowiedzialność Pegasus Coaching ogranicza się do już zapłaconej przez zleceniodawcę kwoty.

4. MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Wszystkie używane na szkoleniach materiały należą do Pegasus Coaching i stanowią utwory podlegające ochronie prawa autorskiego.

5. DANE OSOBOWE

1. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu Klient wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

2. Administratorem Danych osobowych jest Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającymi NIP 524-24-95-143.

3. Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych firmie Pegasus Coaching, dane kontaktowe: Małgorzata Dzieżyc, ul. Prosta 11, 05-090 Raszyn.

4. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.

5. Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Serwisem a Klientem.

6. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

6. DANE FIRMY

Pegasus Coaching działa w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Warszawie.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa
NIP: 524-249-51-43

Nr konta: 89 1140 1010 0000 5158 5300 1433 w mBanku